REGULMIN TAKESUSHI

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.takesushi.pl (dalej jako „Platforma”), której administratorem i właścicielem jest Restaurator.

DEFINICJE

Danie
dostępna w restauracji Takesushi potrawa, której przedstawienie i specyfikacja wskazana jest na Platformie oraz mogąca być przedmiotem Zamówienia

Klient
podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Platformy zgodnie z Regulaminem

Konto
bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną; wydzielona indywidualnie Klientowi część Platformy, w której gromadzone są dane dotyczące Klienta oraz jego aktywności w ramach Platformy

Polityka Prywatności
dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod tym adresem www.takesushi.pl/regulamin

Regulamin
niniejszy regulamin Platformy

Restaurator
Take Sushi Paweł Beloński

REGON: 015148461

NIP: 5272390934

Patriotów 243,
04-852 Warszawa

Umowa
umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Restauratorem a Klientem, której ogólne postanowienia stanowią niniejszy Regulamin, zaś indywidualne postanowienia – przesłany przez Klienta formularz Zamówienia

Usługa
usługa świadczona drogą elektroniczną przez Restauratora na podstawie Umowy za pośrednictwem Platformy, polegająca na możliwości złożenia Zamówienia na Danie przez Internet, które następnie wydawane jest w miejscu wskazanym przez Klienta

Zamówienie
wysłane przez Klienta za pomocą Usługi zlecenie przygotowania oraz wydania we wskazanym miejscu Dania

I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Restaurator nieodpłatnie udostępnia Klientowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy na Platformie, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Dla korzystania z Platformy konieczna jest akceptacja Regulaminu. Jeżeli Klient nie zapoznał się z Regulaminem i go nie zaakceptował, nie może korzystać z Platformy i Usługi.

2. Restaurator udostępnia Platformę oraz Usługę bezpłatnie, z zastrzeżeniem, iż Klient zobowiązany jest opłacić następnie zamówione Danie oraz opcjonalnie, dostawę.

3. Restaurator nie zamieszcza na Platformie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.

4. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. W celu korzystania z funkcjonalności Platformy, po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne warunki techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające wyświetlenie interface Platformy, (b) zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, (c) aktywne konto e-mail; (d) włączona obsługa Javascipt i Cookies.

II. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1. Usługa świadczona jest w od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach między 12 a 21.30. Zamówienie złożone za pośrednictwem Usługi realizowane jest tego samego dnia.

2. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualny wybór dostępnych Dań za pomocą przycisku „DO KOSZYKA”, a następnie wskazuje sposób, w jaki odbierze zamówione Dania oraz formę płatności za przedmiot Zamówienia. Do chwili uaktywnienia przycisku „ZŁOŻ ZAMÓWIENIE” istnieje możliwość zrezygnowania z Usługi oraz wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system Usługi. Po tym momencie, Zamówienie jest wiążące i Klient może zmienić Zamówienie poprzez skorygowanie błędów we wprowadzonych danych, do chwili wydania Dania, poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt z Restauratorem.

3. Umowa zawierana jest w chwili aktywowania przez Klienta przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” i obowiązuje do momentu, kiedy następuje wydanie Dania Klientowi. Zawarcie i zakończenie Umowy następuje tego samego dnia, kiedy nastąpiło złożenie Zamówienia.

4. Jeżeli Usługa wymaga podania danych, w tym osobowych, Restaurator oznaczy te dane, które są niezbędne do realizacji Usługi i miejsca w formularzu Zamówienia, których uzupełnienie o te dane jest konieczne.

III. KONTO KLIENTA

1. Składając Zamówienie, Klientowi udostępniana jest opcja założenia Konta. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta dokonania rejestracji poprzez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu, zostaje zawarta Umowa prowadzenia Konta na czas nieokreślony. Konto jest niezbywalne.

2. Dane Klienta przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności. Podanie danych jest dobrowolne. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Szczegółowe uprawnienia Klienta zawiera Polityka Prywatności.

3. Umowa prowadzenia Konta może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez przyczyny, przez zgłoszenie takiego oświadczenia woli Restauratorowi (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, iż wówczas musi to być adres e-mail, na który zostało zarejestrowane Konto) lub zgłoszenie swojego Konta do usunięcia. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Restauratora.

IV. ODSTĄPIENIE I REKLAMACJE

1. Klientowi po aktywacji przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” nie przysługuje 14-dniowe prawo odstąpienia od Umowy, ponieważ z chwilą przekazania Restauratorowi informacji dotyczących złożonego Zamówienia, przystępuje on do jego wykonania, a tym samym Usługa jest w trakcie realizacji. Ponadto, przedmiotem świadczenia Restauratora jest rzecz nieprefabrykowana.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy oraz realizację Usługi. Dla usprawnienia procesu, zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie numer telefoniczny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy czy Usługi. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail takesushi@takesushi.pl lub adres siedziby Restauratora wskazany na wstępie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Restaurator zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.

3. Restaurator ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Klient otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

V. ZMIANA REGULAMINU

1. Restaurator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub formy działalności Restauratora) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Platformy). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

2. Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Restauratora przez 7 (siedem) przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.

3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

2. W zakresie Umów zawieranych między Restauratorem a Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Restaurator ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego konsumentem.

3. W razie sporu z Restauratorem, Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Restauratora, w zależności od woli konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). Spory powstałe pomiędzy Restauratorem a Klientem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Restauratora.

4. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie. Umowy są zawierane w języku polskim.

5. Polityka Prywatności, znajdująca się tutaj , stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.